Privacy- en cookiebeleid Thuisarts.nl

Privacy- en cookiebeleid Thuisarts.nl

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website http://www.thuisarts.nl (“thuisarts.nl”). Thuisarts.nl wordt beheerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (“NHG”), Mercatorlaan 1200, 3528 BL, te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40530347.

In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via thuisarts.nl, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Reactieformulier

Met het invullen van een reactieformulier op thuisarts.nl dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. NHG verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om antwoord te geven op uw vraag. De gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en de gegevens die u aan ons verstrekt via het webformulier om te laten onderzoeken of het formulier geen spam bevat. Ten slotte kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor NHG.

Cookies

Daarnaast maakt NHG gebruik van cookies op thuisarts.nl. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan thuisarts.nl. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van thuisarts.nl, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres. Aangezien thuisarts.nl gevoelige gegevens over gezondheid bevat, kan het mogelijk zijn dat wij op basis van uw klikgedrag uw gezondheidsgegevens verwerken.
Wij gebruiken de volgende cookies:

Analytische cookies
De cookies gebruiken we voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
  • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker;
  • het optimaliseren van onze website;

Wij schakelen Google Analytics in om analytische cookies te plaatsen. Daarbij hebben we Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, conform de handleiding daarover van het College bescherming persoonsgegevens.

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om thuisarts.nl te laten functioneren. Hiermee kijken we bijvoorbeeld of javascript kan worden gebruikt in de pagina, uw keuze op de cookiebar en de settings voor het voorlezen van paginacontent.
Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van thuiarts.nl werken.

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken de persoonsgegevens die wij via webformulieren ontvangen aan een derde om te laten onderzoeken of het webformulier geen spam bevat. Bezoek http://mollom.com/web-service-privacy-policy voor meer informatie over hoe deze partij met uw persoonsgegevens omgaat. Voorts kan NHG derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt thuisarts.nl ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerker van NHG. NHG maakt afspraken met bewerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door deze partijen.

NHG zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door NHG is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij NHG hiertoe gehouden is op grond van de wet.

3. BEWAARTERMIJNEN

De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via het reactieformulier worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard.
Wij plaatsen alleen zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de cookie. De meeste cookies zullen aan het einde van de sessie worden verwijderd. Sommige cookies blijven meerdere sessies bestaan, omdat dit voor het doeleinde van het cookie noodzakelijk is. Toestemmingsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard in verband met handhaving van toezichthouders.

4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

5. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

6. UW RECHTEN

U heeft het recht NHG te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: info@nhg.org.